Chevrolet CAMARO Z/28 HIGHWAY PATROL 1968

€ 8,00

Maisto model van een Chevrolet CAMARO Z/28 HIGHWAY PATROL 1968, schaal 1:64.